Ynglŷn â

image12

Ynglŷn â

Mae Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd (CCNH)yn dod â sectorau a sefydliadau allweddol ledled Cymru at ei gilydd i lunio cytundeb ar y camau sydd angen eu cymryd i fynd i’r afael â heriau newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

Mae’r Comisiwn yn gorff annibynnol sy’n darparu arweinyddiaeth a chyngor  i Lywodraeth Cymru, yn ogystal â bod yn ffynhonnell agored o wybodaeth am newid yn yr hinsawdd, y gellir ymddiried ynddi.

                        Darparu Cyngor
                        Ysgogi gweithredu
                        Llunio consensws

Beth mae’r Comisiwn yn ei wneud?

Mae gwaith y Comisiwn yn ganolog i ymdrechion Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Ein rôl yw:

  • Darparu arweinyddiaeth glir ar fynd i’r afael ag achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd yng Nghymru;
  • Llunio cytundeb ar yr hyn mae angen ei wneud yng Nghymru i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, a cheisio ennyn diddordeb pob sector yn y broses hon;
  • Gweithio er mwyn cael gwared ar y rhwystrau sy’n atal yr agenda newid yn yr hinsawdd a chynghori ynghylch atebion lle  bo’n briodol;
  • Cynghori ynghylch datblygu polisïau a rhaglenni Llywodraeth Cymru;
  • Monitro cynnydd ac adrodd yn flynyddol;
  • Bod yn rhagweithiol wrth rannu gwybodaeth ac arferion da o ran mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Gallwch weld Rhaglen Waith y Comisiwn ar gyfer 2015 yma.

image13

Sut rydym yn gweithio

Mae aelodau’r Comisiwn yn cynrychioli ystod eang o sefydliadau gwleidyddol, busnes, awdurdod lleol, trydydd sector a sefydliadau eraill.

Wrth weithio trwy ein haelodau a’r rhwydweithiau y maent yn eu cynrychioli, rydym ni eisiau cynyddu dealltwriaeth o newid yn yr hinsawdd a sut bydd yn effeithio ar fywyd a busnes yng Nghymru.

Mae’r Comisiwn yn cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn; mae’r cyfarfodydd yn cynnwys cyflwyniadau gan westeion arbenigol ac maent yn agored i’r cyhoedd. Mae gwybodaeth am ddyddiadau, lleoliadau ac agendâu cyfarfodydd ar gael ar y dudalen cyfarfodydd.

Mae gan y Comisiwn nifer o is-grwpiau hefyd, i ddatblygu ein blaenoriaethau cytûn, gan gynnwys ymaddasu, yr amgylchedd adeiledig, defnydd tir a thrafnidiaeth gynaliadwy.

Er bod ein gwaith yn canolbwyntio ar Gymru, rydym ni hefyd yn cydweithio gyda sefydliadau yn y DU, sefydliadau Ewropeaidd a byd-eang, i wneud yn siŵr ein bod ni’n rhannu syniadau a dysgu.

Sefydlwyd y Comisiwn yn 2007 gyda chymorth ysgrifenyddol yn cael ei ddarparu gan dîm Newid yn yr Hinsawdd Llywodraeth Cymru o’r dyddiad hwn tan fis Mai 2012. Mae Cynnal Cymru wedi darparu cymorth ysgrifenyddol i’r Comisiwn ers mis Mehefin 2012.

Datblygwyd a chrëwyd brand Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd gan Lisa Hellier yn Art House Graphics, a Roz Robinson a Lynsey Jackson yn Cynnal Cymru.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close