Adaptation

Caiff yr is-grŵp Ymaddasu ei gadeirio gan Jim Poole o Cyfoeth Naturiol Cymru.  Yn ogystal â hyrwyddo materion ymaddasu yng Nghymru, rydym yn cydweithio â Llywodraeth Cymru i ddatblygu Cynlluniau Ymaddasu Sectorol (CYSau).  Mae CYS yr Amgylchedd Naturiol yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, a chaiff ei gyhoeddi maes o law.

Ar hyn o bryd, mae’r is-grŵp yn trefnu 3 digwyddiad i ganolbwyntio ar Gynlluniau Ymaddasu Sectorol ar gyfer

  1. Busnes a Thwristiaeth – 18 Mai
  1. Cymunedau – 13 Gorffennaf
  1. Seilwaith – 9 Hydref

Os hoffech fod yn bresennol, cysylltwch ag eurgain@thecccw.org.uk / 02920 570823.

Ymaddasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd

Mae Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn cydnabod, er gwaethaf ymdrechion i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, nid yw’n bosibl osgoi effeithiau newid yn yr hinsawdd yn gyfan gwbl, oherwydd allyriadau’r gorffennol a’r presennol.

Mae Strategaeth Llywodraeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn amlinellu fframwaith ymaddasu ar gyfer sut y gall Cymru baratoi ac ymaddasu i effeithiau tebygol y dyfodol, gan gynnwys llifogydd, digwyddiadau tywydd difrifol a chodiad i lefel y môr.  Hefyd, mae angen i ni edrych ar gyfleoedd posibl – gwneud sefydliadau ac unigolion yn fwy gwydn i’r newidiadau sydd ar ddod.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close