Archive for the ‘NEWS’ Category

greengrowth

Green Growth Forum – Chair’s Summary

Cynhaliwyd y Fforwm Twf Gwyrdd hwn gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â’r Grŵp Hinsawdd. Dyma’r digwyddiad cyntaf yn dilyn “Cytundeb (Newid Hinsawdd) Paris” a ddygodd at ei gilydd Wladwriaethau a Rhanbarthau ynghyd â chynrychiolwyr y gymuned fusnes i ganolbwyntio ar gyflawni’r ymrwymiadau y cytunwyd arnynt yn Rhagfyr. Roedd y brif neges o’r Fforwm yn un […]

Read More
Commitment to Paris Agreement

UKIP yn gwrthod yr Addewid Newid Hinsawdd

Ar ddydd Mercher Mawrth 2ail, cynhaliodd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd eu cyfarfod olaf ar ei ffurf bresennol. Gwahoddwyd pob plaid wleidyddol Gymreig i lofnodi ymrwymiad i Gytundeb Paris i ddangos ymrwymiad Cymru i fynd i’r afael â Newid Hinsawdd. Fe’i llofnodwyd gan y Blaid Lafur, Plaid Cymru, y Ceidwadwyr a’r Blaid […]

Read More
bike lane

Yr Her Drafnidiaeth

Mae’r sector Drafnidiaeth yn gyfrifol am oddeutu pumed o allyriadau a gynhwysir yn y targed o 3% o leihad mewn allyriadau yng Nghymru. Mae allyriadau wedi lleihau yn y blynyddoedd diwethaf oherwydd y gwelliannau yn effeithlonrwydd ynni ceir newydd a gostyngiad yn y traffig ar y ffyrdd. Fodd bynnag mae angen gwneud llawer mwy i […]

Read More
national-indicators

Ymateb Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy i’r set arfaethedig o Ddangosyddion Llesiant Cenedlaethol Cymru

Read his response here.Mae saith nod llesiant wedi eu hamlinellu yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 • Cymru Lewyrchus • Cymru Gydnerth • Cymru sy’n Fwy Cyfartal • Cymru Iachach • Cymru o Gymunedau Cydlynus • Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu • Cymru sy’n Gyfrifol ar lefel fyd-eang Os yr […]

Read More
images

Rheoli ein Defnydd O’r Tir

Mae’r sector Amaeth a Defnydd Tir yn cyfrif am 20% o allyriadau a gwmpesir gan darged Llywodraeth Cymru o ostyngiad blynyddol o 3%. O fesur y targed hwn yn erbyn gwaelodlin yr allyriadau cyfartalog rhwng 2006 a 2010, mae’r data diweddaraf (am 2013) yn dangos mai dim ond 1.2% o leihad a gyflawnwyd. Mae lliniaru’r […]

Read More

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close