Archive for the ‘WELSH GOVERNMENT’ Category

workshop-5-the-wellbeing-of-future-generations-gweithdy-5-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-10-638

Dangosyddion Cenedlaethol

Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod i gyd yn gweithio tuag at yr un weledigaeth, mae’r Ddeddf yn pennu saith o nodau llesiant. Er mwyn inni gyrraedd y nodau llesiant hyn ar y cyd mae arnom angen ffordd o fesur cynnydd er mwyn i bawb ohonom allu gweld a yw pethau’n gwella i Gymru […]

Read More
bike lane

Yr Her Drafnidiaeth

Mae’r sector Drafnidiaeth yn gyfrifol am oddeutu pumed o allyriadau a gynhwysir yn y targed o 3% o leihad mewn allyriadau yng Nghymru. Mae allyriadau wedi lleihau yn y blynyddoedd diwethaf oherwydd y gwelliannau yn effeithlonrwydd ynni ceir newydd a gostyngiad yn y traffig ar y ffyrdd. Fodd bynnag mae angen gwneud llawer mwy i […]

Read More
national-indicators

Ymateb Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy i’r set arfaethedig o Ddangosyddion Llesiant Cenedlaethol Cymru

Read his response here.Mae saith nod llesiant wedi eu hamlinellu yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 • Cymru Lewyrchus • Cymru Gydnerth • Cymru sy’n Fwy Cyfartal • Cymru Iachach • Cymru o Gymunedau Cydlynus • Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu • Cymru sy’n Gyfrifol ar lefel fyd-eang Os yr […]

Read More

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close