COP21 – A ddylem ni fod yn dathlu?

cop21 logo

COP21 – A ddylem ni fod yn dathlu?

Yn dilyn cynhadledd hinsawdd COP ym Mharis llynedd ym mis Tachwedd, cynhaliodd Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru ddadl o dan y teitl ‘COP Da? COP Gwael?’ yn y Deml Heddwch, yng Nghaerdydd ar 27 Ionawr fel cyfle i fyfyrio a chyfosod canlyniad Cytundeb Paris a gofyn y cwestiwn – beth a olyga hyn i’n gwaith ni yma yng Nghymru?

Daeth nifer o wahanol arbenigwyr ardderchog i annerch y gynhadledd a rannwyd yn dri phanel, pob un yn cynnig ymatebion unigryw a chraff i’w persbectif o lwyddiannau neu fethiannau cynhadledd Paris. Gwëwyd ymateb cymysg, croesawgar a heriol, gan y tapestri cyfoethog hwn o leisiau a ddisgrifiodd yr angen am ychydig o ddathlu, ond gyda’r pwyslais ar y ffaith bod yna ffordd bell i fynd yn y dasg o fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Daeth y tri phanel – o Gymru, y DU a sefydliadau rhyngwladol – ag amrywiaeth o asiantaethau amgylcheddol ac asiantaethau datblygu at ei gilydd, yn ogystal â grwpiau a chymdeithasau, pob un yn ymddiddori yn y newid yn yr hinsawdd, yn eu plith WWF, Cymorth Cristnogol Cymru, Ffederasiwn Sefydliad y Merched a Masnach Deg Cymru – pob un yn cynnig persbectif unigryw ar y pwnc o dan sylw.

Amlinellodd y ddadl bryderon allweddol parthed ein gallu i gwrdd â’r targed o 1.5 gradd; nododd Nick Pidgeon, Athro Seicoleg Amgylcheddol y buasem yn dal i fynd yn uwch na’r terfyn o 1.5 hyd yn oed petaem yn lleihau holl allyriadau heddiw, oherwydd yr oedi’n deillio o’r allyriadau sy’n bodoli eisoes yn yr atmosffer byd-eang. Ond wedi dweud hynny, “Roedd cytundebau a wnaed yn COP yn sylfaen da fel man i symud ymlaen ohono, er enghraifft mae’r ffaith bod yr addewidion yn gorfod cael eu hasesu bob pum mlynedd gan yr holl wledydd sydd wedi llofnodi’r cytundeb yn gam da iawn ymlaen”.

‘Cop Da’ ar y cyfan oedd hwn yn ôl myfyrdod Dr Stephen Cornelius, uwch-gynghorydd ar Newid Hinsawdd yn WWF-UK, â’i ddisgrifiodd fel “carreg filltir bwysig yn erbyn y newid yn yr hinsawdd”, ond heb fod yn berffaith o bell ffordd. Dywedodd Ann Jones, cadeirydd Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched – Cymru, bod y newid yn yr hinsawdd yn fater brys gyda “74% o aelodau Sefydliad y Merched yn credu na ellir gadael problemau’r newid yn yr hinsawdd i genedlaethau’r dyfodol fynd i’r afael â hwynt.” Yn gyffredinol gwelodd COP fel ‘bargen gofiadwy’, tra hefyd yn amlinellu annhegwch yr effaith ar fenywod yn fyd-eang, sy’n “dioddef mwy o ganlyniadau’r newid yn yr hinsawdd.”

Pwysleisiwyd gyda phendantrwydd effaith y newid yn yr hinsawdd ar gymunedau tlota’r byd gan Gymorth Cristnogol Cymru a Masnach Deg Cymru a dynnodd sylw at effaith newid hinsawdd ar ffermwyr a chymunedau agored i niwed. Yn erbyn y cefndir roedd COP21 yn gam i’r cyfeiriad cywir y gellir ei groesawu, ond heb fod yn ateb cyflawn i’r dasg enfawr o fynd i’r afael â’r newid byd-eang yn yr hinsawdd.
Roedd y noson yn gyfle gwych i wrando ar ystod o leisiau’n son am bynciau fel diet, defnydd, a datrysiadau technegol ar gyfer mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, yn arbennig yma yng Nghymru. Felly mewn ateb i’r cwestiwn ai ‘COP Da neu COP Gwael’ oedd hwn, ymddengys bod pob un o’r lleisiau wedi mynegi gwahanol ddyfarniad ar ganlyniadau’r trafodaethau.

Fel sefydliad, mae Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru wedi bod yn gwthio am #fairclimatedeal, ac wedi gweithio’n galed i osod newid hinsawdd ar yr agenda gwleidyddol yma yng Nghymru. Efallai y gallwn ystyried yn ofalus y llwyddiant allweddol o fod wedi cael cytundeb byd-eang sy’n cynnig trobwynt mewn cyfranogiad a gweithredu byd-eang i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Ond a ydyw ein gwaith caled wedi ei gwblhau yn awr? Mae’n amlwg nad ydyw, a bod yna ffordd bell iawn i fynd.

Felly pam na ddewch yn rhan o’r mudiad byd-eang dros newid, gan ymuno â ni i sicrhau fod Cymru’n chwarae ei rhan yn y dasg o fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Dilynwch ni ar Facebook neu ar Trydar.
Gellir dod o hyd i nodiadau pellach ar y digwyddiad yn y fan hon: http://www.wcia.org.uk/images/user/Bad%20COP-Good%20COP-%20Event%20Report.pdf

Gellir gweld darluniau o’r digwyddiad yn y fan hon: https://www.flickr.com/photos/wcia_wales/sets/72157662191173323/with/24569766589/

Gellir cael storïau am y digwyddiad ar y cyfryngau cymdeithasol yn y fan hon:

https://storify.com/WCIA_Wales/bad-cop-good-cop-have-your-say-on-climate-change

Comments are closed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close