COP21

Cytundeb Paris COP21

cop21 logo

Cytunwyd ar fargen i geisio cyfyngu’r cynnydd mewn tymheredd byd-eang i lai na 2C yn uwchgynhadledd newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ym Mharis yn Rhagfyr 2015 yn dilyn pythefnos o drafodaethau dwys.

Y fargen hon yw’r gyntaf i gael pob gwlad i ymrwymo i dorri allyriadau carbon, a ddaw i fodolaeth yn 2020. Mae’r cytundeb wedi ei rwymo yn rhannol mewn cyfraith ac yn rhannol wirfoddol. Mae’r 195 gwlad wedi bod yn gweithio ar y cytundeb dros y pedair blynedd ddiwethaf yn dilyn methiant ymdrechion cynharach i gyrraedd y fath fargen.

Sail wirfoddol sydd i’r fargen a hynny’n caniatáu i genhedloedd osod eu targedau a’u polisïau CO2 yn wirfoddol heb gapio wedi ei rwymo mewn cyfraith nac amryfusedd rhyngwladol. Mae rhai agweddau o’r cytundeb wedi eu rhwymo mewn cyfraith, megis cyflwyno targed lleihad mewn allyriadau ac adolygiad rheolaidd o’r nod hwnnw.

Yr ymgais i orfodi gwledydd i osod targedau ar gyfer allyriadau oedd un o’r prif resymau wrth wraidd methiant trafodaethau Copenhagen yn 2009 ac ym marn rhai dyma’r rheswm na osodwyd targedau wedi eu rhwymo mewn cyfraith.

Cred rhai bod y canlyniad ym Mharis yn arwydd clir i’r cymunedau busnes ac ariannol eu bod yn awr ar lwybr cynaliadwy tuag at garbon-isel a fedr ddarparu’r fframwaith i fusnesau fuddsoddi gyda hyder.

Cred eraill bod y fargen yn tanseilio hawliau cymunedau mwyaf agored i niwed yn y byd sy’n teimlo effeithiau’r newid yn yr hinsawdd heddiw ac nad oes dim byd gorfodol ar gyfer sicrhau hinsawdd ddiogel ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Prif bwyntiau

Roedd y mesurau yn y cytundeb yn cynnwys:

  • Cyrraedd penllanw allyriadau nwyon tŷ gwydr cyn gynted â phosib ac ennill cytbwysedd rhwng ffynonellau a suddfannau nwyon tŷ gwydr yn ail hanner y ganrif hon.
  • Cadw’r cynnydd mewn tymheredd byd-eang ‘dipyn yn is’ na 2C (3.6F) yn uwch na lefelau cyn-diwydiannaeth, a gwneud ymdrechion i’w gyfyngu i 1.5C.
  • Adolygu cynnydd bob pum mlynedd.
  • Cyllid hinsawdd o $100 biliwn y flwyddyn i wledydd datblygol erbyn 2020, gydag ymrwymiad i gyllid pellach yn y dyfodol.

Fel rhan o ddirprwyaeth y DU mynychwyd y gynhadledd gan Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol Llywodraeth Cymru, a rhoddodd adborth o’i ymweliad yn nigwyddiad Cymru – Cymru i  COP21 Paris yng Nghanolfan y Mileniwm a gynhaliwyd gan Gomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd  Edrychwch ar recordiad o’r digwyddiad yma: http://www.thecccw.org.uk/wales-commitment-to-action-on-climate-change/?lang=cy

I ddarllen rhagor o bersbectifau amrywiol am Gytundeb Paris cliciwch ar y cysylltiadau isod read more and different perspectives about the Paris Agreement click the links below

http://climateoutreach.org/an-historic-agreement-in-paris-now-the-hard-work-begins/

http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/12/paris-climate-deal-200-nations-sign-finish-fossil-fuel-era

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/dec/14/david-cameron-u-turn-paris-climate-change-summit

http://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/15/climate-change-deal-five-reasons-glad-five-reasons-gloomy

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close