Green Growth

Amlygwyd Twf Gwyrdd gan y Comisiwn fel un o’i brif flaenoriaethau. Caiff grŵp llywio Twf Gwyrdd ei gadeirio ar y cyd gan Peter Davies a Garel Rhys, ac mae’n adrodd ar gynnydd i Weinidog yr Economi ac Adnoddau Naturiol.

Lansiwyd prosbectws Llywodraeth Cymru ar Twf Gwyrdd Cymru: Buddsoddi yn y Dyfodol ym mis Gorffennaf 2014 ac mae’n amlinellu sut gall defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol greu model economaidd newydd a fydd yn arwain at greu cyfoeth a thwf economaidd heddiw ac yn y dyfodol.

Mae’r grŵp llywio bellach yn gweithio tuag at godi proffil ei waith a chreu llwyfan i alluogi sefydliadau i rannu arfer gorau, rhannu gwybodaeth o du mewn a thu allan i Gymru, ac yn fwyaf pwysig, cysylltu ei waith â’r nod o ‘Gymru ffyniannus’ ym Mil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. O ran hyn, rydym ni hefyd yn gweithio’n agos â Chynghrair yr Economi Werdd, Grŵp Aldersgate a WWF, ymhlith eraill.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close