Aelodau

Meet our teamCyfarfod a’r tîm

Mae’r Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd yn dod ynghyd sectorau a sefydliadau allweddol ledled Cymru i adeiladu cytundeb ar y camau gweithredol sydd eu hangen i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

Mae’r Comisiwn yn cael ei gadeirio gan Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy.

Mae aelodau’r Comisiwn yn cynrychioli ystod eang o wleidyddol, busnes, awdurdodau lleol, y trydydd sector a sefydliadau eraill.

Member Organisations and representatives

 • Arts Council of Wales

  Sian Tomos

  Welsh Arts CouncilCyngor Celfyddydau Cymru

  Asiantaeth ar gyfer ariannu a datblygu celfyddydau’r wlad yw Cyngor Celfyddydau Cymru. Ein gweledigaeth ni yw Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau’n rhan ganolog o fywyd y genedl.

  Gwefan
 • member-logo2

  Joanne Atkinson

  Carbon Trust WalesYmddiriedolaeth Garbon Cymru

  Yn Ymddiriedolaeth Garbon Cymru rydym yn ymdrechu i gyflwyno’r cyngor a’r arweiniad gorau posibl ar ddefnyddio adnoddau’n effeithlon i’r sector preifat a busnes.

  Gwefan
 • member-logo3

  Sharon Hopkins

  Cardiff and Vale University Health BoardBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw un o sefydliadau mwyaf y GIC yng Nghymru.

  Gwefan
 • cardiff-university

  Dr Lorraine Whitmarsh

  Cardiff University, School of PsychologyPrifysgol Caerdydd, Ysgol Seicoleg

  Gyda diddordeb ac arbenigedd yn nimensiwn seicolegol a chymdeithasol materion yn ymwneud â’r amgylchedd, risg a chynaliadwyedd, yn arbenigo yn y cysylltiad rhwng y cyhoedd a’r newid yn yr hinsawdd a ffordd o fyw carbon-isel.

  Gwefan
 • member-logo4

  Paul Allen

  Centre for Alternative TechnologyCanolfan y Dechnoleg Amgen (CAT)

  Canolfan addysgiadol a man cyfarfod i ymwelwyr yw CAT sy’n arddangos atebion ymarferol i gynaliadwyedd.

  Gwefan
 • children-in-wales

  Ed Janes

  Children in WalesPlant yng Nghymru

  Corff ambarél cenedlaethol yw Plant yng Nghymru i sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifainc a’u teuluoedd yng Nghymru.

  Gwefan
 • member-logo5

  David Proctor

  Confederation of British IndustryCydffederasiwn Diwydiant Prydeinig

  Cydffederasiwn Diwydiant Prydeinig yw busnes lobïo fwyaf blaengar y DU, sy’n rhoi llais i gyflogyddion ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

  Gwefan
 • member-logo6

  Derek Osborn & Helen Nelson

  Cynnal Cymru | Sustain WalesCynnal Cymru | Sustain Wales

  Cynnal Cymru – Sustain Wales yw’r sefydliad sy’n arwain datblygu cynaliadwy yng Nghymru.

  Gwefan
 • EST-logo

  Duncan McCombie

  Energy Saving TrustYmddiriedolaeth Arbed Ynni

  Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yw’r prif sefydliad sy’n helpu deiliaid tai, llywodraethau, busnesau a sefydliadau i arbed ynni o ddydd i ddydd.

  Gwefan
 • Federation-of-small-businesses

  Iestyn Davies

  Federation of Small BusinessesFfederasiwn Busnesau Bach

  Y Ffederasiwn Busnesau Bach yw grŵp ymgyrchu mwyaf y DU sy’n hybu ac amddiffyn buddiannau’r hunangyflogedig a pherchnogion busnesau bach.

  Gwefan
 • cardiff-university

  Prof. Hywel Thomas

  Cardiff university & Higher Education sectorHigher Education sector

  Mae’r Athro Hywel Thomas yn Athro Peirianneg Sifil, ac yn Ddirprwy Is-Ganghellor – Ymchwil, Arloesi a Menter gyda Prifysgol Caerdydd.

  Gwefan
 • NRW_logo

  Clive Walmsley

  Natural Resources WalesCyfoeth Naturiol Cymru

  Ffurfiwyd Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Ebrill 2013 i sicrhau bod yr amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal yn gynaliadwy, eu hyrwyddo yn gynaliadwy a’u defnyddio yn gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol.

  Gwefan
 • adaption-logo

  Jim Poole

  Natural Resources WalesCyfoeth Naturiol Cymru

  Mae Jim Poole yn gweithio i Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn cadeirio is-grŵp Ymaddasu y Comisiwn, sydd yn hyrwyddo materion ymaddasu yng Nghymru.

  Gwefan
 • LAND-USE-RGB-200px

  Bernard Llewellyn

  NFU Cymru & Chair of Land-use sub-groupNFU Cymru a Chadeirydd is-grŵp Defnyddio Tir

  O dan gadeiryddiaeth Bernard Llewellyn, NFU Cymru, mae’r grŵp hwn yn cyflawni rôl gynghori a monitro ar faterion yn cwmpasu amaeth, defnyddio-tir, newid defnydd tir, coedwigaeth a’r gadwyn fwyd.

 • Transport-RGB-200px

  Jane Lorimer

  Sustrans & Chair of Transport sub-groupSustrans & Chadeirydd is-grŵp Trafnidiaeth Cynaliadwy

  Elusen yw Sustrans sy’n galluogi pobl i ddewis siwrneiau iachach, glanach a llai costus. Mae’r is-grŵp Trafnidiaeth Cynaliadwy’n cefnogi’r ymdrechion i leihau effeithiau amgylcheddol teithio, a chreu amgylchedd lle mae gan bobl fynediad i wasanaethau lleol hanfodol heb yr angen i ddefnyddio moduron.

 • TUC

  Julie Cook

  TUCTUC

  Llais Cymru ar waith yw TUC Cymru. Gyda bron i 50 o undebau llafur ymgysylltiol mae TUC Cymru’n cynrychioli bron i hanner miliwn o weithwyr.

  Gwefan
 • wcia-logo

  Martin Pollard

  Wales Centre for International Affairs (WCIA)Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

  Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru’n elusen gofrestredig a chanddi weledigaeth o Gymru lle mae pob un yn cyfrannu tuag at greu byd teg a heddychlon.

  Gwefan
 • WCVA

  Clare Sain-ley-Berry

  Wales Council for Voluntary Action (WCVA)Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)

  Mae CGGC’n cefnogi trydydd sector Cymru, ac mae wedi cynrychioli ac ymgyrchu dros sefydliadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau am 80 mlynedd.

  Gwefan
 • Wales-environment-link

  James Byrne

  Wales Environment LinkCyswllt Amgylchedd Cymru

  Cyswllt Amgylchedd Cymru yw’r corff ambarél ar gyfer sefydliadau amgylcheddol a sefydliadau anllywodraethol cefn gwlad yng Nghymru.

  Gwefan
 • WLGA

  Councillor Neil Rogers & Neville Rookes

  Welsh Local Government Association (WLGA)Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

  Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cynrychioli buddiannau llywodraeth leol ac yn hybu democratiaeth leol yng Nghymru.

  Gwefan
 • wales-low-zero-carbon-hub

  Chris Jofeh & Milica Kitson

  Wales Low Zero Carbon HubGrŵp Carbon Isel/Di-garbon Cymru

  Sefydlwyd Grŵp Carbon Isel/Di-garbon Cymru yn Ebrill 2009, i ddwyn yn ei blaen y dasg o leihau allyriadau carbon o’r amgylchedd adeiledig a chwrdd â thargedau Llywodraeth Cymru.

  Gwefan
 • WRAP_Cymru_2015_CMYK

  Carl Nichols

  WRAPWRAP

  Gweledigaeth WRAP yw byd lle caiff adnoddau eu defnyddio mewn dull cynaliadwy. Maent yn cydweithio â busnesau ac unigolion i’w helpu i fwynhau manteision arbed gwastraff, datblygu cynnyrch cynaliadwy a defnyddio adnoddau mewn dull effeithlon.

  Gwefan
 • wwf

  Jessica McQuade

  WWFWWF

  WWF Cymru yw swyddfa Gymreig WWF-UK. Mae ein tîm yn canolbwyntio ar waith polisi a lobïo, a’n bwriad yw sicrhau bod yr amgylchedd a chynaliadwyedd yn uchel ar agendâu gwleidyddol a’r cyfryngau.

  Gwefan

Political parties

 • Plaid-cymru

  Janet Davies

  Plaid CymruPlaid Cymru

  Dymuniad Plaid Cymru yw adeiladu cenedl sy’n ffynnu fel canlyniad i’w heconomi cryf a chynaliadwy hi ei hunan gydag ysgolion ardderchog a gofal iechyd o’r radd flaenaf.

  Gwefan
 • welsh-conservatives

  Russel George AM

  Welsh ConservativesCeidwadwyr Cymru

  Yn cynrychioli’r blaid Geidwadol yng Nghymru

  Gwefan
 • welsh-liberal-democrats

  Peter Randerson

  Welsh Liberal DemocratsDemocratiaid Rhyddfrydol Cymru

  Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru’n dymuno creu cyfle i bawb drwy adeiladu economi cryfach mewn cymdeithas decach.

  Gwefan

Specialist advisors

 • committee-on-climate-change

  Ute Collier

  UK Committee on Climate ChangePwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd

  Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd yn gorff annibynnol, statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd 2008, i gynghori Llywodraeth y DU a gweinyddiaethau datganoledig ar dargedau allyriadau ac adrodd i’r Senedd ar y cynnydd a wnaed yn y dasg o leihau allyriadau a pharatoi ar gyfer newid yn yr hinsawdd.

  Gwefan
 • met-office

  Vicky Pope

  The Met OfficeY Swyddfa Dywydd

  Fel un o wasanaethau tywydd a hinsawdd amlyca’r byd, mae’r Swyddfa Dywydd yn gweithio’n agos gyda llywodraethau, unigolion a sefydliadau i rannu ein cyngor a’n gwybodaeth wyddonol arbenigol.

  Gwefan
 • tyndall-centre

  Prof. Kevin Anderson

  The Tyndall CentreCanolfan Tyndall

  Mae Canolfan Tyndall yn dwyn at ei gilydd wyddonwyr, economegwyr, peirianyddion a gwyddonwyr cymdeithasol sy’n gweithio i ddatblygu ymatebion cynaliadwy i’r newid yn yr hinsawdd.

  Gwefan

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close