Links to other websites

resources_clouds

Links to other websites

Llywodraeth Cymru
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth ar y newid yn yr hinsawdd 2010, ac ar hyn o bryd maent wrthi’n adnewyddu eu polisi sy’n canolbwyntio ar yrru allan risgiau hinsawdd, lleihau allyriadau, cynyddu Effeithlonrwydd Ynni, a sbarduno Ynni Carbon Isel.

Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd
Corff annibynnol, statudol, yw Pwyllgor y Newid yn yr Hinsawdd a sefydlwyd o dan y Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd 2008, i gynghori Llywodraeth y DU a Gweinyddiaethau Datganoledig ar dargedau allyriadau, ac adrodd i’r Senedd ar y cynnydd a wnaed yn y dasg o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a pharatoi ar gyfer newid yn yr hinsawdd.

Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd
Yn darparu’r crynodebau mwyaf cynhwysfawr ar yr ymchwil diweddaraf ar wyddoniaeth hinsawdd ac effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru
Mae Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru’n dwyn at ei gilydd ymchwilwyr o bedair o’r prifysgolion mwyaf yng Nghymru (Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe) i hyrwyddo gwyddor hinsawdd yng Nghymru.

Rhaglen Effeithiau Hinsawdd y DU
Mae Rhaglen Effeithiau Hinsawdd y DU yn helpu sefydliadau, sectorau a llywodraethau i addasu i’r hinsawdd sy’n newid drwy ymchwil seiliedig-ar-arfer, a thrwy ddarparu cefnogaeth a chyngor.

Grŵp 2020 yr Alban
Bwriad hirdymor Grŵp Hinsawdd 2020 yw cyfrannu i’r gweddnewidiad sy’n ofynnol yn yr Alban ar gyfer symud ymlaen tuag at economi carbon-isel drwy ddwyn at ei gilydd sefydliadau busnes, y sector gwirfoddol a chyhoeddus i weithio gyda’i gilydd.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close