Taking action on Climate Change

resources_railway-sign

Taking action on Climate Change

Gweithredu ar newid yn yr hinsawdd – beth mae’r Comisiwn yn ei wneud?

Rôl y Comisiwn yw sicrhau gweithredu ar draws y sectorau a gynrychiolir. Mae Adroddiad Blynyddol 2014 yn amlygu beth mae aelodau’r Comisiwn, a’r sectorau y maen nhw’n eu cynrychioli, wedi’i wneud i weithredu ar fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’n cynnwys gweithgareddau sy’n cefnogi saith o feysydd blaenoriaeth y Comisiwn, o gynorthwyo awdurdodau lleol a chynghorau tref a chymuned i baratoi ar gyfer hinsawdd sy’n newid; cynorthwyo busnesau a sefydliadau’r sectorau cyhoeddus a’r trydydd sector i leihau ynni a charbon; hyrwyddo Twf Gwyrdd; lleihau allyriadau yn y sectorau defnydd tir a thrafnidiaeth; y Sgwrs Genedlaethol ar “Y Gymru a Garem”, a chynorthwyo gweithredu yn y trydydd sector, gan gynnwys y celfyddydau.

Ymateb y Comisiwn i Ddiweddaru Polisi
Yn 2014, cyfrannodd aelodau’r Comisiwn at ymateb cynhwysfawr i Ddiweddaru Polisi Newid yn yr Hinsawdd Llywodraeth Cymru. Cyhoeddwyd hyn yn dilyn lansio Adroddiad Blynyddol Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd 2013 Llywodraeth Cymru, i ganolbwyntio ar gamau ymarferol y gellir eu cymryd i gyflawni, nid yn unig ar dargedau allyriadau, ond i gynyddu gwydnwch a ffyniant hefyd.

Roedd ymateb y Comisiwn yn cynnwys 25 o argymhellion penodol ar ein meysydd blaenoriaeth allweddol, fel deunyddiau adnewyddadwy cymunedol, cofnodi ac adrodd cynnydd yn y sector cyhoeddus, cynyddu ôl-osod effeithlonrwydd ynni, hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy, seilwaith gwyrdd ac ymgysylltu’r cyhoedd. Yn gryno, mae’r Comisiwn o’r farn y dylai’r diweddariad ganolbwyntio ar roi strwythur llawer cliriach ar waith ar gyfer atebolrwydd ac adrodd ar fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ar draws y sector cyhoeddus. Mae meysydd allweddol y mae angen mynd i’r afael â nhw yn y diweddariad yn cynnwys ymyriadau sy’n canolbwyntio ar gynyddu effeithlonrwydd ynni, sicrhau carbon trwy reoli tir a lleihau allyriadau yn sgil cynhyrchu trydan. Mae’r Comisiwn o’r farn hefyd bod angen i Lywodraeth Cymru arddangos arweinyddiaeth glir ar faterion newid yn yr hinsawdd ar draws pob adran, wedi’i hategu gan strwythurau llywodraethu cryf sy’n canolbwyntio ar gyflawni.

http://archive.cynnalcymru.com/cymraeg/newyddion/ymateb-y-comisiwn-i-ddiwygiad-polisi-newid-yn-yr-hinsawdd-llywodraeth-cymru

Cyfathrebu Newid yn yr Hinsawdd
Mae materion ymgysylltu a chyfathrebu ar newid yn yr hinsawdd yn faes allweddol ar gyfer nifer o sefydliadau a gynrychiolir ar y Comisiwn. Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad, “Hearth and Hiraeth: constructing climate change narratives around national identity”, a ddatblygodd iaith a naratif a allai weithio gydag amrywiaeth o grwpiau cymdeithasol, mae’r Comisiwn yn gweithio gyda COIN i gyflwyno dau ddigwyddiad lledaenu ar gyfer amrywiaeth o randdeiliaid.

Bydd y digwyddiadau hyn yn darparu a lledaenu canfyddiadau allweddol ymchwil ddiweddar ar gyfathrebu newid yn yr hinsawdd, a rhoi adnoddau i bobl gefnogi eu hymgyrchoedd cyfathrebu eu hunain.

Twf Gwyrdd
Amlygwyd Twf Gwyrdd gan y Comisiwn fel un o’i brif flaenoriaethau. Caiff grŵp llywio Twf Gwyrdd ei gadeirio ar y cyd gan Peter Davies a Garel Rhys, ac mae’n adrodd ar gynnydd i Weinidog yr Economi ac Adnoddau Naturiol.

Lansiwyd prosbectws Llywodraeth Cymru ar Twf Gwyrdd Cymru: Buddsoddi yn y Dyfodol ym mis Gorffennaf 2014 ac mae’n amlinellu sut gall defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol greu model economaidd newydd a fydd yn arwain at greu cyfoeth a thwf economaidd heddiw ac yn y dyfodol.

Mae’r grŵp llywio bellach yn gweithio tuag at godi proffil ei waith a chreu llwyfan i alluogi sefydliadau i rannu arfer gorau, rhannu gwybodaeth o du mewn a thu allan i Gymru, ac yn fwyaf pwysig, cysylltu ei waith â’r nod o ‘Gymru ffyniannus’ ym Mil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. O ran hyn, rydym ni hefyd yn gweithio’n agos â Chynghrair yr Economi Werdd, Grŵp Aldersgate a WWF, ymhlith eraill. Cliciwch yma i ddarllen mwy am ein gwaith ar Twf Gwyrdd.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close