Is-grwpiau

Blaenoriaethau allweddol ar gyfer y Comisiwn

Mae gwaith y Comisiwn yn hwyluso ymdrechion Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd trwy ddarparu cyngor, yn ogystal â chraffu ac adrodd ar gynnydd. Rydym hefyd yn ceisio ysgogi camau gweithredu ac adeiladu consensws ar draws sectorau.

Cynhyrchodd y CCCW ei Ail Adroddiad Blynyddol ym mis Chwefror 2013; yn yr adroddiad hwn nodwyd saith maes blaenoriaethol allweddol:

  • Datblygu’r gwydnwch i reoli effaith hinsawdd sy’n newid
  • Lleihau allyriadau o’r amgylchedd adeiledig
  • Mynd i’r afael â her trafnidiaeth, sy’n ganolog  i ddatblygu cynaliadwy
  • Cyflymu’r newid i economi carbon isel
  • Arweinyddiaeth gan y sector cyhoeddus i gyfathrebu â phobl a’u hymgysylltu ynghylch heriau’r newid yn yr hinsawdd
  • Ymgysylltu’r gymdeithas sifil i gyflawni#
  • Rheoli ein defnydd o dir.

Adlewyrchir hyn yn aelodaeth y Comisiwn a’i weithgareddau gweithredol, a gefnogir gan nifer o is-grwpiau diffiniedig sy’n gweithio ar y themâu blaenoriaeth.

adaption-logo

Ymaddasu: Cadeirir y grŵp hwn gan Jim Poole o Cyfoeth Naturiol Cymru, ac mae wedi bod yn monitro cynnydd o ran Cynlluniau Ymaddasu Sectorol Llywodraeth Cymru. Mwy o wybodaeth fan hyn

LAND-USE-RGB-200px

Defnydd Tir: Cadeirir y grŵp hwn gan Bernard Llewellyn, NFU Cymru, ac mae’n darparu rôl cynghori a monitro ar faterion yn ymwneud ag amaethyddiaeth, defnydd tir, newid defnydd tir, coedwigaeth, a’r gadwyn fwyd. Gellir gweld adroddiad diweddara Defnydd tir a newid yn yr hinsawdd fan hyn

Built Env  RGB

Rheolir Grŵp Cymru Ddigarbon gan Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru. Ei gylch gorchwyl yw datblygu’r gwaith o leihau allyriadau carbon o’r amgylchedd adeiledig a helpu i gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru. Mae manylion llawn am ei weithgareddau ar gael ar ei wefan: www.cewales.org.uk/zero-low-carbon-hub/

Transport-RGB-200px

Cynghrair o sefydliadau Cymreig o’r sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol yw Trafnidiaeth Gynaliadwy Cymru (STC).  Mae STC yn cefnogi ymdrechion i leihau effeithiau amgylcheddol teithio a chreu amgylchedd lle gall pobl fanteisio ar wasanaethau lleol hanfodol heb orfod defnyddio car. Mwy o wybodaeth fan hyn

Low-carbon-RGB-200px

Amlygwyd Twf Gwyrdd gan y Comisiwn fel un o’i brif flaenoriaethau. Caiff grŵp llywio Twf Gwyrdd ei gadeirio ar y cyd gan Peter Davies a Garel Rhys, ac mae’n adrodd ar gynnydd i Weinidog yr Economi ac Adnoddau Naturiol. Mwy o wybodaeth fan hyn

Er bod gwaith y Comisiwn yn canolbwyntio ar Gymru, rydym yn cydweithio â chyrff a sefydliadau tebyg yn y DU, yn Ewrop ac yn rhyngwladol. Problem fyd-eang yw newid yn yr hinsawdd sy’n gofyn am weithredu ar y cyd yn fyd-eang. Rydym o’r farn y gall Cymru gyflawni swyddogaeth arwyddocaol wrth fod yn rhan o’r ateb, ac mae’r Comisiwn yn canmol ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i’r rhaglen Cymru o Blaid Affrica, a’i haelodaeth o’r Gr?p Hinsawdd a Rhwydwaith y Llywodraethau Rhanbarthol dros Ddatblygu Cynaliadwy.

Grŵp ‘Symud Ymlaen’

Mae’r Grŵp ‘Symud Ymlaen’ yn gyfrifol am lywio datblygu a monitro cyflwyno rhaglen waith flynyddol y Comisiwn mewn ymgynghoriad ag aelodau’r Comisiwn. Bydd hyn yn cynnwys amlygu themâu a chyfleoedd i flaenoriaethu gwaith y Comisiwn a darparu cymorth cyffredinol i gynnal ac adeiladu consensws i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close