UKIP yn gwrthod yr Addewid Newid Hinsawdd

Commitment to Paris Agreement

UKIP yn gwrthod yr Addewid Newid Hinsawdd

Ar ddydd Mercher Mawrth 2ail, cynhaliodd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd eu cyfarfod olaf ar ei ffurf bresennol. Gwahoddwyd pob plaid wleidyddol Gymreig i lofnodi ymrwymiad i Gytundeb Paris i ddangos ymrwymiad Cymru i fynd i’r afael â Newid Hinsawdd. Fe’i llofnodwyd gan y Blaid Lafur, Plaid Cymru, y Ceidwadwyr a’r Blaid Werdd, ond gwrthododd UKIP ei lofnodi.

Roedd cyfarfod olaf Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn gyfle i’r holl gynrychiolwyr, oddeutu 40 aelod yn cynnwys uwch-academyddion ac arbenigwyr, i fyfyrio ar y cynnydd mewn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru. Rhoddodd aelodau adborth ac argymhellion hefyd i’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol newydd, Sophie Howe, a fydd yn gweithredu’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n dod i rym ar Ebrill 1af. Wedyn gwahoddwyd y pleidiau gwleidyddol i gwrdd ag aelodau’r comisiwn ac arwyddo ymrwymiad i Gytundeb Paris sy’n cytuno i gyflymu’r trawsnewid i economi carbon isel, i gytuno ar gyllidebau carbon uchelgeisiol a lleihau, i’r eithaf, allyriadau yng Nghymru.

Ymatebodd Mark Reckless, cyn Aelod Seneddol, sy’n chwarae rôl allweddol ar ran UKIP yng Nghymru fel Cyfarwyddwr Datblygu Polisi, drwy wrthod y cais i lofnodi addewid Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd drwy gyfrwng e-bost un gair – “NA”.

Dywedodd Peter Davies, Cadeirydd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd:
“Mae’n bwysig ein bod yn tynnu sylw at fethiant UKIP i lofnodi ymrwymiad Cytundeb Paris. Gydag Etholiadau Cynulliad Cymru’n digwydd ym Mai, mae’n hollbwysig bod y cyhoedd yn ymwybodol o’r ffaith na fydd UKIP yn gweithredu i wneud Cymru’n fwy cynaliadwy. O fewn y flwyddyn ddiweddaf, pasiwyd deddfwriaeth newydd o bwys byd-eang drwy Gynulliad Cymru yn cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac yn fwy diweddar Ddeddf yr Amgylchedd, felly mae’n bwysig yn awr i gynnal y momentwm i greu’r Gymru a Garem ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’r ddeddfwriaeth newydd yn darparu fframwaith cyfreithiol a fydd yn sicrhau bod gweinyddiaeth Llywodraeth nesaf Cymru’n cwrdd â’n cyfrifoldebau byd-eang i greu byd tecach, mwy cynaliadwy.

Comments are closed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close