Cymru i Baris

baniere-cop21

16 Hydref 2015 – Diwrnod ‘Byddwch Wyrdd’

Eleni cynhaliodd Maint Cymru Ddiwrnod ‘Byddwch Wyrdd’ arall llwyddiannus i helpu i godi arian i gynnal ardal o goedwig drofannol o faint Cymru fel rhan o ymateb cenedlaethol i newid hinsawdd. Mae ardal o faint Cymru’n aml yn cael ei defnyddio i fesur cyfradd difrodi coedwigoedd. Mae  Maint Cymru wedi gwyrdroi’r defnydd negyddol a wneir o faint y wlad, drwy annog pobl Cymru i weithredu’n bositif a helpu i amddiffyn ardal drofannol sydd o’r un maint â’n cenedl ni.

22 Hydref 2015 – Diwrnod Gweithredu’r UCM

Mae Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) yn cynnal diwrnod o weithredu ar COP21 i ddangos cefnogaeth myfyrwyr i weithredu byd-eang ar gynaliadwyedd. Mae myfyrwyr o bob rhan o’r DU yn cynnal digwyddiadau megis gwnio-ar-y-cyd mewn undebau myfyrwyr, cystadlaethau ffotograffau, anfon llythyron at eu Haelodau Seneddol ac Aelodau’r Cynulliad a hyd yn oed berfformiadau flashmob. Cysylltwch â’ch undeb myfyrwyr i ddarganfod mwy am yr hyn y maent yn ei wneud. Bydd yna hefyd floc o fyfyrwyr yn yr orymdaith yn Llundain ar Dachwedd 29ain.

15 Hydref hyd 16 Tachwedd 2015 – ‘Pole to Paris’ – Rhan y DU  

Siwrnai 15,000 cilometr o’r ddau Begwn i Baris yw Pole to Paris i ddigwydd mewn pryd i gydfynd ag Uwchgynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd yn Rhagfyr. Mae dau wyddonydd amgylcheddol yn rhedeg a beicio, gan siarad am newid hinsawdd a rhannu eu storïau am y modd y mae bywyd pobloedd yn cael eu heffeithio gan newidiadau’n ymwneud â’r hinsawdd. Yn Hydref a Thachwedd mae’r rhan Ogleddol o’r ymgyrch yn cyrraedd y DU gyda rhediad cyfnewid o 800 cilometr o Gaeredin i Lundain i’w gwblhau gan aelodau’r cyhoedd. Ar hyd y ffordd bydd cyflwyniadau, digwyddiadau, rhedeg am sbri, gweithdai a grwpiau trafod a fydd yn cynnwys cyfraniad pawb, o wleidyddion i blant. I ymgyfrannu ymwelwch â – http://poletoparis.com 

11 Tachwedd 2015 – Drama Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Drama yw “The Edge” sy’n archwiliad helaeth o newid hinsawdd ac ymfudo. Yn seiliedig ar gyfarfyddiad rhwng dau berson o wahanol ddiwylliannau sy’n cynnwys mythau morol, hanes ymfudiad dynol ryw, ffurfiant afonydd a moroedd, bydd y ddrama’n cael ei dyfeisio a’i chyfarwyddo gan Douglas Rintoul ac mae’r cast yn cynnwys Balvinder Sopal (Theatr Soho, Harrow Road), a Tim Lewis (Warhorse, Y Theatr Genedlaethol). Ysbrydolwyd y ddrama gan hanesion o fywyd go iawn wedi eu tynnu o arfordir de Lloegr a’r Sundabans yn yr India wedi eu datblygu mewn cydweithrediad â darlithydd blaengar mewn cefnforeg Dr Ivan Haigh. Mae mwy o wybodaeth a thocynnau ar gael ar wefan Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

16 Tachwedd 2015 – COP Ffug Ysgolion

I roi blas cyfarfod enfawr rhyngwladol i fyfyrwyr, cynhelir COP Ffug gan Gyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd (CEWC Cymru) a Maint Cymru, sef Model o Gynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Hinsawdd. Bydd dirprwyaeth o fyfyrwyr (14-18 mlwydd oed) yn cynrychioli gwledydd a sefydliadau anllywodraethol mewn negodiadau dros Newid Hinsawdd. Byddant yn penderfynu pa gamau sydd angen i’r Cenhedloedd Unedig eu gweithredu, gyda’r nod o gyflawni datrysiad i’r mater pwysig hwn, un y cytunwyd arno’n rhyngwladol. Cynhelir y digwyddiad yn Nhŷ Hywel, yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Darganfyddwch fwy a sicrhewch bod eich ysgol yn yumuno â’r dudalen Eventbrite.

28 Tachwedd 2015 – Diwrnod Hinsawdd Cymru

Ar ddydd Sadwrn 28 Tachwedd bydd Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru’n cynnal reid feics dorfol ‘Pedal for the Planet’ a rali ym mhrifddinas Cymru. Bydd y digwyddiad yn cychwyn yn Sgwâr Callaghan yng Nghaerdydd am 1.30pm er mwyn cyd-feicio i lawr Stryd Bute i’r Senedd, lle bydd siaradwyr ac adloniant yn mynegi cariad Cymru at y blaned! Bydd Sustrans Cymru’n cydlynu’r daith feics, neu gallwch gerdded lawr Stryd Bute i fod yn rhan o’r gwrthdystiad, neu gwrdd ar risiau’r Senedd yn y Bae am 2pm i ymuno â phawb am weddill y rali. Ymunwch â’r digwyddiad ar Facebook

1 Rhagfyr 2015 – Trafodaethau hinsawdd y Cenhedloedd Unedig – a ydyw’r cyhoedd yn y DU yn pryderu?

Ymunwch â ni ar gyfer y weminar hon a fydd yn gyfle i glywed oddi wrth Dr Chris Shaw, o Climate Outreach am eu hymchwil a goblygiadau eu darganfyddiadau i’r dasg o adeiladu ymgysylltiad y cyhoedd ag uwchgynhadledd Paris a thu hwnt. Byddwch hefyd yn clywed oddi wrth Peter Davies, cadeirydd y Comisiwn, am y gwaith yr ydym wedi ei wneud i ymgysylltu â gwahanol sectorau a dysgu mwy am y modd y gallwn gyfleu negeseuon cymhleth.

9 Rhagfyr 2015 – Ymrwymiad Cymru i Weithredu

Mae Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn cynnal digwyddiad allweddol yng Nghaerdydd i gyd-fynd â’r trafodaethau rhyngwladol ym Mharis. Bydd yn rhoi llwyfan i arweinwyr pleidiau ac arweinwyr sector i atgyfnerthu a chyfathrebu eu hymrwymiad i weithredu ar newid hinsawdd. Bydd hefyd yn gyfle i glywed oddi wrth fentrau sy’n cyflawni prosiectau’n lleol, ac i edrych ar y ffyrdd y gall Cymru arwain y ffordd wrth fynd i’r afael â’r sialens ôl-Baris. I fod yn bresennol , cofrestrwch drwy Eventbrite.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close